fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на сайта https://iskra-evtimova.com/

 

1. Общи положения и приложимост 

Тези общи условия се отнасят за всички заявени услуги (заедно всички наричани “Услуги”), стоки, електронни книги, регистрации за уебинари, семинари, обучения (заедно всички наричани “Събитие”, “Събития”), извършени от клиент – физическо, юридическо лице или друго правно образувание (“КЛИЕНТ”, КЛИЕНТИ”, “Вие”), направени чрез интернет страницата https://iskra-evtimova.com/, по имейл или телефон (заедно всички наричани “Сайт”“Уебсайт”“Интернет страница”), управлявана и администрирана от “МАЙ СЪНШАЙН” ООД, ЕИК 203653784, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул “Осми Приморски полк” № 78, ет. 5, ап. 17 (“Ние”, “ДОСТАВЧИК”, “Iskra-Evtimova.COM”). Следва да се запознаете и съгласите с Общите условия и Политиката за сигурност, приети от Iskra-Evtimova.COM, за да приключите успешно регистрацията. Условията са валидни и задължителни за всички КЛИЕНТИ, независимо дали са заявили услуга, стока, електронна книга, уебинар или друга услуга от сайта https://iskra-evtimova.com/. Според спецификата на конкретно заявената от КЛИЕНТА услуга, прилагат се конкретните условия за избраната услуга, за което е налице ясно обозначаване в настоящите условия. Услугите в сайта са предназначени предимно за КЛИЕНТИ професионалисти. В случай на заявена стока или услуга от КЛИЕНТ потребител, прилагат се правилата за потребители. В настоящите условия са налични специални разпоредби за потребители и за професионалист. 

2. Влизане в сила

Настоящите Общи условия са обвързващи за Iskra-Evtimova.COM – от една страна, и лицата, приели предложение или направили поръчка на книга, услуга и или регистрация чрез сайта, респ. лицата, от името на които е извършена поръчката или регистрацията – от друга. Общите условия влизат в сила и са обвързващи за КЛИЕНТА от момента на получено от последния потвърждение по имейл за поръчката/регистрацията, като задълженията на Iskra-Evtimova.COM възникват от момента на получено пълно или частично плащане по направената поръчка или регистрация – според конкретно посочените условия в обявата или в изпратената оферта. В случай на поръчка или регистрация от името на юридическо лице или друго образувание, страна по договора е юридическото лице, съответно другото образувание. Когато поръчка е направена от лице в полза на друго лице или други лица, страна по договора с Iskra-Evtimova.COM са всички пълнолетни лица, които ще се ползват от услугата, като лицето, извършило регистрацията, е солидарно отговорно за задълженията на КЛИЕНТА. 

При приета от КЛИЕНТА оферта или извършена от последния поръчка на стока или услуга, включително регистрация за събитие, настоящите условия представляват договор за продажба (при поръчка на стока, например книга) или договор за предоставяне на услуга (при поръчка на услуга), сключен от разстояние (онлайн) между Iskra-Evtimova.COM и Вас.  Договорът между Iskra-Evtimova.COM и КЛИЕНТА се счита за сключен при потвърждаване на поръчката/регистрацията от страна на Iskra-Evtimova.COM и указания за плащане, освен ако не са предоставени в самата обява. С извършването на поръчка на услуга или регистрация за събитие Вие потвърждавате и приемате настоящите Общи условия и уговорените в тях съществени условия на договора. В случаите, при които КЛИЕНТ е изпратил запитване към ДОСТАВЧИКА и последният е отговорил на запитването или е изпратил индивидуална оферта и от кореспонденцията между страните може да се изведат условията, валидни за услугата, и желанието на страните да сключат договора, настоящите Общи условия са в сила между страните от момента на приемане на предложението от страна на КЛИЕНТА. 

3. Общи положения

3.1. Достъп до сайта 

Достъпът до сайта с цел регистрация на поръчка или регистрация на профил е позволен за всяко лице. Регистрацията като потребител в сайта е по желание на посетителя (тази функционалност не е налична към момента).  

 

3.2. Противоречие между Общите условия, обява на услугата и индивидуалните уговорки между страните 

В случай че настоящите Общи условия противоречат на описание на услуга в сайта, индивидуални писмени (включително по електронен път) уговорки между страните, конкретна оферта, то приложими са индивидуалните уговорки. При липса на индивидуални уговорки между страните за конкретен случай, прилагат се настоящите Общи условия и българското законодателство.

 

3.3. Основни дефиниции 

“КЛИЕНТ” е физическо, юридическо лице или друго правно образувание, което реално използва стоките или услугите на Iskra-Evtimova.COM и или е извършило лично или чрез трето лице заявка на стока или услуга или регистрация за събитие, обявено в сайта, независимо дали е потребител или професионалист. КЛИЕНТЪТ е страна по договора с Iskra-Evtimova.COM. С оглед спецификата на стоките или услугите, предлагани в сайта, КЛИЕНТ не е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. 

Клиент потребител” е физическо лице, което поръчва или заявява стоки или услуги от сайта в лично качество и с непрофесионална цел. 

“Клиент търговец”, “Клиент професионалист” е физическо или юридическо лице, което поръчва или заявява стоки или услуги от сайта в качеството си на професионалист, в това число с цел повишаване на своите знания и възможности с цел увеличаване на продажбите.

“ДОСТАВЧИК” и “Iskra-Evtimova.COM” е “МАЙ СЪНШАЙН” ООД, ЕИК 203653784, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул “Осми Приморски полк” № 78, ет. 5, ап. 17. 

“Регистрация”, “Поръчка”, “Заявка”, “Договор”, “Договор от разстояние” е действие по предоставяне на данни от КЛИЕНТА или трето лице в регистрационния формуляр по електронен път или по друг начин, включително по имейл и телефон, по силата на което Iskra-Evtimova.COM и КЛИЕНТЪТ сключват договор от разстояние.

“Форсмажорно обстоятелство” и “Непреодолима сила” са явления, актове, действия или бездействия на трети лица, настъпили след регистрацията, които възпрепятстват ДОСТАВЧИКА да изпълни заявената услуга.

“Обява”, Индивидуална оферта”“Предложение” е всяко изявление, направено от ДОСТАВЧИКА онлайн и офлайн, което указва съществени характеристики на конкретна стока и услуга.  

“Стока”, “Продукт” е всеки артикул в сайта, който представлява движима веща, която е индивидуализирана с подробно описание и/или цветно изображение, има посочена цена и или производител, автор. В сайта стока е например електронната книга “Наръчник на успешния сайт”. 

“Услуга”, “Услуги” са всички услуги в сайта, които не представляват стоки и са индивидуализирани. Услугите в сайта са еднократни и периодични. Еднократни услуги са консултации, SEO одит на интернет страница, някои наши обучения, както и всички други услуги, които не се провеждат продължително във времето. Периодични услуги са рекламните услуги, които предлагаме за продължителен период от време, като например: SEO оптимизацията, управление на онлайн репутация, поддръжка на профили в социалните мрежи и други

“SEO одит” е процес по оценяване на сайт или друга интернет страница, посочен от КЛИЕНТА, въз основа на който се анализира позицията на страницата в търсачките и неговия потенциал за откриваемост при търсене. Одитът е първата стъпка преди процеса по SEO оптимизация. Ако друго не е посочено в сайта, одитът е еднократна услуга.

“SEO оптимизация” е процес, който цели да доведе до по-добро позициониране на интернет страница в търсачки и други мрежи и канали. Оптимизацията обхваща подобряване на съдържанието в страницата, ключови думи, заглавия, маркери, URL адреси, както и проучване на конкуренти, оптимизация на конверсии. Ако друго не е посочено в сайта, оптимизацията е безсрочна услуга, която се изпълнява и таксува периодично.

“Събития”, “Обучения” са онлайн или офлайн провеждани уебинари, семинари, обучения, конференции или друг вид събитие, организирани от ДОСТАВЧИКА при обявени предварително програма, период на провеждане, цена и лектори.

“Платена реклама” е услуга в сайта, която обхваща одит, проучване, създаване, проследяване и контрол на платени реклами в интернет. Рекламната услуга е безсрочна услуга, която се изпълнява и таксува периодично, ако друго не е уговорено и в цената й не е включен бюджета към самата рекламна платформа, в която ще се създават рекламите. 

“Локална оптимизация” е услуга в сайта, която обхваща управление на бизнес Google My Business листинг, посочен от КЛИЕНТА. Ако друго не е посочено в сайта, оптимизацията е безсрочна услуга, която се изпълнява и таксува периодично.

“Управление на онлайн репутация” е услуга, която обхваща одит, управление, развитие, контрол и подобряване на репутацията на конкретен бранд онлайн. Ако друго не е посочено в сайта, тази услуга е безсрочна, която се изпълнява и таксува периодично.

“Маркетинг в социалните мрежи” е услуга, която обхваща създаване и оптимизиране на онлайн страници в социалните мрежи, тяхното съдържание, ефективност, както и анализ.  

“Абонамент”, “Абонаментна услуга”, “Периодична услуга” е услуга в сайта, която се изпълнява повече от веднъж в различни интервали от време и се заплаща от КЛИЕНТА периодично. В определени случаи услугите се заплащат автоматично посредством посочена от клиента карта за разплащане. Ако друго не е посочено в конкретната обява, КЛИЕНТЪТ може да се откаже от абонамента по всяко време с имейл до support@iskra-evtimova.com

 

3.4. Цени и фактуриране. 

Цените на стоките и услугите, обявени в сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка обява или в индивидуалната оферта към клиента. ДОСТАВЧИКЪТ издава на посочено от КЛИЕНТА лице фактура за услугата след получаване на плащане – ако е заявена такава. При периодични плащания се издава фактура за всяко плащане поотделно.  Ако желаете фактура, моля изпратете на support@iskra-evtimova.com данните за фактурата.

3.5. Промоции – намаления, отстъпки и пакетни цени

ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си да обявява промоционални цени. Промоционалните оферти са в сила само за нови или настоящи КЛИЕНТИ при съответните условия, и не могат да бъдат повод за искане от страна на КЛИЕНТ за редуциране на цената или основание за рекламация. Iskra-Evtimova.COM обикновено предлага по-добри ценови условия за ранни или групови записвания при организирани събития или при заявяване на повече услуги от сайта. 

 

3.6. Афилиейт прорами

Възможно е в сайта, в електронни книги, предлагани в него, публикации или коренспонденция да са налице препратки към стоки, услуги или страници на трети лица. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за отношенията с тези трети лица, нито за предприетите от тях условия и политики, но е възможно препратката да е по афилейт програма, посредством която проследеният линк да идентифицира ДОСТАВЧИКА като източник на трафик и да гарантира на последния комисионно възнаграждение.

4. Извършване на регистрация или поръчка

При извършване на регистрация за събитие или поръчка КЛИЕНТЪТ следва да попълни определени данни в електронната форма за регистрация/поръчка или да предостави тези данни по друг начин на ДОСТАВЧИКА. Обикновено данните, изисквани за регистрация, са: име и фамилия на КЛИЕНТА, имейл, телефон за контакт, а в случай че регистрация е от юридическо лице – наименование на дружеството, ЕИК, адрес по регистрация, длъжност и имена на служителя, който ще присъства на събитието – при регистрация за събитие. Цялата персонална информация, която се въвежда във формулярите за регистрация, се използва само и единствено за нуждите на изпълнение на услугата, както и за представяне на услугите на Iskra-Evtimova.COM при наличие на Ваше съгласие за това. 

Регистрацията се счита за завършена след натискане на бутон “Изпрати”/”Регистрирай” или друго аналогично изявление и потвърждение от ДОСТАВЧИКА, че регистрацията е успешна или поръчката е приета. Всяко изявление, от което може да се заключи, че поръчката е приета от ДОСТАВЧИКА и условията по нея са съгласувани с КЛИЕНТА, се приема като съгласие за сключване на договор при настоящите Общи условия и индивидуално уговорените между страните.  

5. Потвърждаване на регистрацията и поръчката

Незабавно след поръчката или приемане на офертата КЛИЕНТЪТ ще получи на посочения от него електронен адрес (имейл) потвърждение за услугата, ведно с основните данни за същата, както и указание за предплащане (проформа фактура), ако същите вече не са предоставени. Потвърждението съдържа и извлечение на, респ. препратка към настоящите Общи условия. Условията и задълженията по услугата са обвързващи за КЛИЕНТА от момента на нейното потвърждаване от ДОСТАВЧИКА, а за Iskra-Evtimova.COM – от момента на получено предплащане на част или на цялата такса или цялото възнаграждение според конкретните условия. Повечето услуги, предлагани от Iskra-Evtimova.COM, следва да бъдат частично или напълно предплатени, за да се гарантира тяхното изпълнение. Изрично потвърждение на регистрацията/поръчката не се изисква, ако от кореспонденцията между страните може ясно да се изведе насрещна воля за обвързване с договор при настоящите условия и индивидуално уговорените такива.

6. Основни права и задължения на страните

6.1. Задължение за изпълнение на услугата

При сключен между страните договор, респ. възложена от КЛИЕНТА услуга, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да изпълни срещу конкретно възнаграждение или такса заявената от КЛИЕНТА услуга при условията и сроковете, уговорени между страните и след извършено от КЛИЕНТА и получено от ДОСТАВЧИКА плащане. 

 

6.2. Задължение за плащане на услугата 

Основно задължение на КЛИЕНТА е да заплати уговореното или посоченото в обявата или офертата възнаграждение или такси (ако плащанията са периодични) в размери и срокове, каквито са указани от ДОСТАВЧИКА в конкретната обява или в индивидуална оферта към КЛИЕНТА. При липса на заплащане за услуга или стока от сайта, не носим отговорност при изпълнение на услугата или за изпращане на стоката. 

Заплащането на абонаменти, регистрации, поръчки и други услуги се извършва еднократно, периодично или разсрочено според конкретното предложение, което разглеждате. Начинът на плащане е посочен в самата обява, както и в имейла, потвърждаващ регистрацията. Ако друго не е посочено в обявата, плащанията в сайта се извършват чрез виртуален ПОС терминал в сигурна среда, предоставена от оператора на платежна система Страйп (STRIPE). Транзакцията се обработва от платежни институции и ДОСТАВЧИКЪТ получава ограничена информация, но не и такава, която може да идентифицира картата Ви. При плащане с банкова карта е необходимо клиентът да въведе във формата за плащане пълни данни за банковата карта, с която да извърши плащането – номер на карта, срок на валидност, CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация. С предоставянето на необходимите данни, клиентът или трето лице платец се идентифицира, потвърждава размера на плащането и нарежда сметката на картата да бъде задължена със сумата на плащането и да бъде преведена по сметката на ДОСТАВЧИКА. Клиентът няма право да оспорва плащане, потвърдено чрез въвеждане на коректна парола за идентификация (CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация или друга парола/код за идентификация) или плащане, потвърдено с въвеждане на 6-цифрен код за достъп до мобилното приложение. След приключване на плащането, информация за вида на използваната карта, нейната валидност, титуляр, както и последните 4 цифри от номера ѝ се предават автоматично към системата на ДОСТАВЧИКА за потвърждение на транзакцията. Информацията за платежната карта се извлича автоматично чрез приложно-програмен интерфейс (API). Когато поръчката е платена от КЛИЕНТА с банкова карта, системата за онлайн разплащане Stripe автоматично събира дължимата сума и я прехвърля по сметка на ДОСТАВЧИКА. Плащането се счита за извършено от постъпването на сумата по сметка на ДОСТАВЧИКА. Неплащането в срок може да се счете от ДОСТАВЧИКА за анулация от страна на КЛИЕНТА, като по преценка на Iskra-Evtimova.COM регистрацията може да бъде изтрита или едностранно анулирана от нас. Неплатени в срок услуги не пораждат задължения за Iskra-Evtimova.COM.

 

а. Заплащане на еднократни услуги, стоки (електронни книги) и такси за събития 

Ако друго не е посочено, таксата за участие в събитие, както и таксата за еднократни услуги се заплаща еднократно преди датата на събитието, съответно преди начало на изпълнение на услугата, с дебитна или кредитна карта или посредством банков превод, но не по-късно от 7 дни от поръчката/регистрацията.   

 

б. Заплащане на периодични услуги – абонаменти

Периодични абонаментни такси се заплащат от КЛИЕНТА така както е уговорено между страните. Ако друго не е уговорено и съответно ако в обявата или в офертата към КЛИЕНТА не е посочено друго, абонаментната такса се заплаща от КЛИЕНТА ежемесечно и авансово. Първата абонаментна такса се дължи от КЛИЕНТА в срок до 7 дни от поръчката, но не по-късно от 1 ден преди услугата да стартира, а всяка последваща такса – всеки следващ месец на числото на месеца, следващ месеца на платения първи абонамент, освен ако друго не е уговорено между страните. Например: На 1 януари сте заявили абонаментна услугa “SEO оптимизация”, заплащате първата такса в деня на поръчката (1 януари) и услугата стартира. Следващата такса ще бъде дължима на 1 февруари. Абонаментните такси в сайта се заплащат с карта или посредством банков превод, ако друго не е посочено в обявата. Ако КЛИЕНТЪТ е предоставил своето съгласие, операторът за разплащане автоматично ще кредитира всеки месец дължимата абонаментна такса.

в. Плащане на вноски

Ако КЛИЕНТЪТ е избрал да се включи в обучение с плащане на вноски, той се задължава да извърши всички плащания по вноските в срок, докато се изплати цялата пакетна програма. Не е възможно отказване от плащане след като е минал първоначалния срок за връщане на парите, който е обявен в конкретното предложение. Детайлно описание колко поредни месечни вноски се дължат и на каква стойност е обявено в конкретната обява/предложение. Ако клиентът се запише за обучение с плащане на вноски и остане след периода, за който има безплатно отказване, той се задължава да заплати всички вноски по програмата.

6.3. Предоставяне на изходна информация и достъп

При възлагане на конкретни услуги, за изпълнението им от ДОСТАВЧИКА, КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави определена изходна информация (данни за достъп, указания, съдържание, изображения и др.) и фактическо съдействие (осигуряване на достъп). До предоставянето им от КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да изпълни услугата и бездействието му не може да се счита за забава в изпълнението или неизпълнение. 

 

6.4. Гаранция за качество 

Ако друго не е уговорено между страните, при изпълнение на услуга от ДОСТАВЧИКАКЛИЕНТЪТ разполага с 14-дневен срок да възрази за недостатъци или проблеми при изпълнението на услугата, както и да подаде искания, жалби и оплаквания относно качеството на услугата. Ако оплакването е основателно ДОСТАВЧИКЪТ в разумен срок след възражението, но не по-дълъг от 30 дни, отстранява констатираните недостатъци в услугата. Ако недостатъкът не може да бъде отстранен или отстраняването не е оправдано, както и ако несъответствието на услугата с договорено е несъществено, ДОСТАВЧИКЪТ може да предложи на клиента допълнителна услуга без заплащане, отстъпка от цената или връщане на конкретна сума, съответна на неизпълненото. 

В случай на възникнал проблем по време на събитие, можете да ни информирате чрез някоя от опциите за уведомяване, налични в сайта или посредством данните за контакт, посочени в настоящите условия.  Рекламациите и оплакванията се разглеждат в срок най-късно до 30 дни от получаването им, като в случай че рекламацията е основателна, КЛИЕНТЪТ има право на компенсация по преценка на Iskra-Evtimova.COM, която не може да надхвърля размера на платеното от клиента възнаграждение.

 

6.5. Други задължения

Всеки КЛИЕНТ е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и индивидуалните уговорки с ДОСТАВЧИКА.

КЛИЕНТЪТ е длъжен в 7-дневен срок, считано от датата на настъпване на съответното обстоятелство, да съобщава в писмена форма на ДОСТАВЧИКА всяка промяна в електронния си адрес, наименованието, адреса си или други регистрационни и идентификационни данни. 

КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплаща предварително всички услуги, предлагани в сайта, съгласно тези Общи условия и индивидуалните уговорки между страните. Длъжен е да изплати всички вноски до покриване на пълната сума, ако е избрал разсрочено плащане за конкретна услуга, ако е минал периодът за безплатно отказване.

КЛИЕНТЪТ е длъжен да ползва услугата по начин, който не нарушава интересите на ДОСТАВЧИКА, клиенти на последния и трети лица.  

КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведомява ДОСТАВЧИКА в случаите, когато услугата е неналична или с влошено качество. 

КЛИЕНТЪТ е длъжен да не използва услугата с цел извличане на печалба за себе си или за трети лица като без съгласието на ДОСТАВЧИКА разпространява авторски материали и права на интелектуална собственост на ДОСТАВЧИКА

КЛИЕНТЪТ е длъжен да не използва услугата за неразрешени от ДОСТАВЧИКА и действащото законодателство дейности и цели, включително, но не само, по начин и цели, посочени в раздел 28 от настоящите Общи условия. 

КЛИЕНТЪТ отговаря за причинените вреди на ДОСТАВЧИКА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията по Общите условия и постигнатите между страните индивидуални уговорки и за пропуснатите ползи по реда на българския Закон за задълженията и договорите и Търговски закон. Вие дължите и компенсация за вреди, представляващи понесени разходи за заплащане на обезщетения на държавни органи или частни физически и юридически лица или други образувания, глоби, санкции, адвокатски хонорари, съдебни разноски за такси и вещи лица, както и пропуснати ползи. 

Вие се задължавате да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби и гарантирате, че няма и няма да разрешите на трета страна да използва услугите ни по какъвто и да е начин, който може да наруши приложимото законодателство или да наруши правата на трети страни или на ДОСТАВЧИКА. Без да ограничаваме общия характер на горното, Вие се задължавате и гарантирате, че лично или чрез трети лица няма: i) да публикувате, препродавате, разпространявате, излъчвате, предавате, прехвърляте, залагате, наемате, споделяте или сублицензирате услуги на ДОСТАВЧИКА, негови обекти на авторски права и интелектуална собственост; ii) да използвате ДОСТАВЧИКА или неговите услуги, за да осигурите или изградите продукт или услуга, които се конкурират с дейността на ДОСТАВЧИКАiii) да нарушавате интелектуалната собственост или други права на трети страни или на ДОСТАВЧИКАiv) да използвате всякакви незаконни, вредни, заплашителни, обидни, клеветнически или други нежелателни  или незаконосъобразни материали, изрази и информация. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за действията си, когато използва сайта или услугите на ДОСТАВЧИКА. Вие се съгласявате да обезщетите и компенсирате, както и да защитите и задържите безотговорни за Вашите действия ДОСТАВЧИКА и свързани лица, филиали, директори, служители, агенти, клиенти (потребители), комисионери или други партньори от и срещу всякакви решения, насочени срещу тях, загуби, щети и др. задължения, разходи, искове, претенции, съдебни дела и разноски (включително, без ограничение, разумни адвокатски хонорари, такси и разноски за вещи лица), възникнали в резултат на или по някакъв начин свързани с нарушаването от Ваша страна на тези Условия, използването на услугите ни или всяко друго Ваше действие или бездействие. 

ДОСТАВЧИКЪТ има право едностранно да прихваща свои вземания за такси, възнаграждения, обезщетения и неустойки от задълженията си към КЛИЕНТА. ю

7. Отказ от услуги. Анулации.

КЛИЕНТЪТ може по всяко време да се откаже (да анулира) от поръчка или от вече стартирала услуга. Последиците от отказа зависят от момента на анулиране и от това дали КЛИЕНТЪТ е потребител или професионалист. Моля, преди да заявите участие в събитие/обучение/курс, да проверите внимателно условията на регистрацията и приложенимата политика за анулации. Политиката е посочена в регистрационната форма, а ако такава липсва, прилага се съответната политика за анулации от настоящите Общи условия и подточките към нея в зависимост от услугата, която се анулира.

7.1. Анулиране на регистрации за събития

а. Анулиране от клиенти потребители 

Ако друго не е посочено по време на регистрацията, същата може да бъде отказана (анулирана) безплатно и без неустойки от КЛИЕНТА потребител в срок до 14 дни от датата на извършване на регистрацията и потвърждаване на същата от ДОСТАВЧИКА, който от двата момента настъпи по-късно. В случай че регистрация за събитие е направена в последния момент, тоест в срок по-кратък от 14 дни преди събитието, правото на безплатен отказ не се прилага, в случай че при регистрация за събитието КЛИЕНТЪТ потребител се е съгласил изрично, че услугата ще започне в рамките на този 14-дневен срок и клиентът ще загуби правото си на отказ. При подобно съгласие и отказ от КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ удържа заплатената такса в пълен размер, като по желание може да предложи на КЛИЕНТА участие в друго събитие. В случай на анулация от КЛИЕНТ потребител след началото на събитието, ДОСТАВЧИКЪТ има право да удържи съответна на изпълненото до момента на отказа такса.  Това право на безплатно анулиране НЕ се прилага за КЛИЕНТИ юридически лица, както и за УЧАСТНИЦИ физически лица, които са се регистрирали за събитие на ДОСТАВЧИКА с цел професионална квалификация или друга нелична причина. 

 

б. Анулиране от клиенти професионалисти 

В случай на анулирана от КЛИЕНТ професионалист регистрация за събития, приложима е следната политика:

 

Анулиране до 3 дни преди събитието 

Безплатно

Ще върнем 100 % от заплатената такса.

Анулиране 2 или по-малко дни преди събитието, в деня на събитието или след стартовата дата

Удържане на 50% от таксата при анулация между 1 и 2 дни преди събитието

Удържане на 100% от таксата при анулация в деня или след събитието 

 

ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си да приеме, че е налице анулация на услугата от страна на КЛИЕНТА (потребител или професионалист), в случай че последният не е изпълнил някое от задълженията си в уговорения срок или размер. 

 

в. Анулиране от ДОСТАВЧИКА

ДОСТАВЧИКЪТ може едностранно и без да дължи обезщетения и неустойки да анулира регистрация на КЛИЕНТ или да анулира събитие при:

 

 • пълно или частично неплащане на такса за събитието от страна на КЛИЕНТА при договорените срокове и условия – в този случай заплатената от КЛИЕНТА такса се удържа от ДОСТАВЧИКА като неустойка за неизпълнението;

 • възникване на обстоятелства, възпрепятстващи Iskra-Evtimova.COM да изпълни заявените услуги в посочените срокове и място по независещи от ДОСТАВЧИКА причини (забрана или друг властнически акт, природни бедствия в района на мястото на провеждане на събитието, епидемична обстановка, невъзможност на лектора да проведе събитието и др. – при събития) – в този случай Iskra-Evtimova.COM ще предложи на КЛИЕНТА услуга от същото или по-високо качество за същите или други дати, а при отказ от страна на КЛИЕНТАIskra-Evtimova.COM има право без съгласието на КЛИЕНТА и без да носи отговорност за това, да анулира резервацията, като в този случай възстановява 100 % от заплатената стойност за събитието в срок до 14 дни от анулирането;

 • недостигнат брой участници за събитието – при липса на необходимия брой участници за провеждане на събитието, посочен в обявата, Iskra-Evtimova.COM може да анулира събитието, като го отложи за друга дата или да предложи на КЛИЕНТА участие в друго събитие. В случай на отказ от КЛИЕНТА Iskra-Evtimova.COM възстановява 100 % от заплатената стойност за събитието в срок до 14 дни от анулирането;

 

Ако Iskra-Evtimova.COM отмени събитие или регистрация поради причини, за които отговаря, дружеството предлага на КЛИЕНТА аналогична услуга при същите или сходни условия, като при отказ на КЛИЕНТА,  Iskra-Evtimova.COM в срок до 14 дни възстановява 100 % от заплатената стойност за събитието, като таксите (неустойките и обезщетенията), дължими от дружеството, са идентични с приложимите обезщетения, които КЛИЕНТЪТ би заплатил, ако той анулира регистрацията в този момент, но не повече от заплатената стойност за събитието.

 

При неявяване на КЛИЕНТА на деня на събитието, ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да връща на същия заплатената такса. 

7.2  Анулиране на други еднократни услуги (SEO одит, консултации и др.)

а. Анулиране от клиенти потребители 

Всеки КЛИЕНТ потребител има право да анулира заявена онлайн еднократна услуга. Ако стори това преди начало на изпълнение на услугата, то ДОСТАВЧИКЪТ ще възстанови платените до момента такси/възнаграждения в пълен размер по реда на раздел 7.8 от настоящите условия. Ако КЛИЕНТЪТ потребител се откаже от услуга, която е предоставена напълно/частично и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, ДОСТАВЧИКЪТ има право да удържи 100 % от платената цена. 

б. Анулиране от клиенти професионалисти

Всеки КЛИЕНТ професионалист има право да анулира заявена онлайн еднократна услуга не по-късно от 3 дни преди услугата да е стартирала. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ ще възстанови платените до момента такси/възнаграждения в пълен размер по реда на раздел 7.8 от настоящите условия. Ако клиентът анулира услугата 2 или по-малко дни преди началото на нейното изпълнение, ДОСТАВЧИКЪТ има право да удържи неустойка в размер на 20 % от заплатените от КЛИЕНТА суми. Ако анулацията е извършена след като услугата е стартирала, ДОСТАВЧИКЪТ има право да удържи съответно на изпълненото част възграгражение и да върне остатъка на клиента по реда на раздел 7.8, като удържаната сума не може да бъде по-малко от 70 % от пълния размер на дължимото за услугата възнаграждение. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право и на компенсация за направените от него разходи и печалбата, която той би получил от изпълнението на услугата. Ако КЛИЕНТЪТ е професионалист, изрично предварително съгласие за начало на услугата и знание, че ще загуби правото си на отказ, не се изисква. 

в. Анулиране от ДОСТАВЧИКА 

ДОСТАВЧИКЪТ има право да анулира заявена от КЛИЕНТ еднократна услуга, без да дължи обезщетения и неустойки при:

 

 • пълно или частично неплащане на възнаграждението от страна на КЛИЕНТА при договорените срокове и условия – в този случай заплатеното от КЛИЕНТА възнаграждение се удържа от ДОСТАВЧИКА като неустойка за неизпълнението;

 • възникване на обстоятелства, възпрепятстващи Iskra-Evtimova.COM да изпълни заявените услуги в посочените срокове и условия по независещи от ДОСТАВЧИКА причини (забрана или друг властнически акт и др.) – в този случай Iskra-Evtimova.COM ще предложи на КЛИЕНТА услуга от същото или по-високо качество или отсрочване на изпълнението за момент, в който изпълнението е възможно, а при отказ от страна на КЛИЕНТАIskra-Evtimova.COM има право без съгласието на КЛИЕНТА и без да носи отговорност за това, да анулира услугата, като в този случай възстановява 100 % от заплатеното от КЛИЕНТА възнаграждение в срок до 14 дни от анулирането;

 • неоказано от КЛИЕНТА съдействие, необходимо за надлежното изпълнение на услугата, например предоставяне на достъп, осигуряване на изходна информация – в този случай ако неизпълнението от КЛИЕНТА продължи повече от 30 дни, ДОСТАВЧИКЪТ има право да анулира услугата, без да дължи неустойка или обезщетение и да удържи заплатеното от КЛИЕНТА възнаграждение като неустойка за неизпълнението; ако неизпълнението от КЛИЕНТА е за по-кратък период ДОСТАВЧИКЪТ има право да удължи срока за изпълнение със срока на забавата, но не по-малко от 30 дни. 

 • ако прецени, че изискванията на КЛИЕНТА надхвърлят уговорките по договора и или възможностите и компетенциите на ДОСТАВЧИКА или сумата, която е платена за услугата, е прекомерно ниска предвид допълнителните изисквания на КЛИЕНТА.

7.3 Анулиране на поръчки за стоки (електронни книги и други)

а. Анулиране от клиенти потребители

Анулиране на поръчка за електронна книга може да бъде направено по всяко време от КЛИЕНТА потребител без последният да дължи обезщетения и неустойки преди изпращане от ДОСТАВЧИКА на КЛИЕНТА на електронната книга. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на потребителя заплатеното от последния възнаграждение по реда на раздел 7.8. КЛИЕНТ потребител има право да се откаже от поръчка на електронна книга в 14-дневен срок от поръчката и на пълно възстановяване на заплатената от него цена, освен ако при поръчката той е потвърдил и се е съгласил, че ще получи книгата непосредствено след поръчката и преди изтичане на срока за безплатен отказ, с което ще загуби правото си анулация. При наличие на подобно изрично съгласие, потребителят няма право на отказ в посочения срок и ДОСТАВЧИКЪТ не му дължи връщане на цената. 

б. Анулиране от клиенти професионалисти

Анулиране на поръчка за електронна книга може да бъде направено по всяко време от КЛИЕНТА професионалист преди изпращане от ДОСТАВЧИКА на КЛИЕНТА на електронната книга. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на КЛИЕНТА заплатеното от последния възнаграждение по реда на раздел 7.8, като има право да удържи разходи за анулацията (например платена такса за възстановяване на сумите), ако такива са сторени. Анулации от поръчки на електронна книга, след като същата е изпратена на КЛИЕНТА професионалист не се приемат и ДОСТАВЧИКЪТ не дължи връщане на заплатеното възнаграждение. 

в. Анулиране от ДОСТАВЧИКА 

ДОСТАВЧИКЪТ може да анулира поръчка на стока, в т.ч. електронна книга, при неплащане на дължими суми след изтичане срока за плащане.

7.4. Анулиране на поръчки за абонаментни (периодични) услуги – SEO оптимизация, маркетинг в социалните мрежи, управление на репутация и др.

а. Анулиране от КЛИЕНТИ

Всеки КЛИЕНТ има право по всяко време да прекрати абонамент за услуга, предлагана в Сайта. Ако друго не е указано в условията на договора (абонамента), то анулирането става с писмена или устна молба до “МАЙ СЪНШАЙН” ООД, ЕИК 203653784, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул “Осми Приморски полк” № 78, ет. 5, ап. 17, чрез e-mail до support@iskra-evtimova.com или по телефон +359 896 963469. Можете да използвате и формуляра за отказ, наличен раздел 7.7. Няма да бъдете таксувани за следващия период, а ако по грешка това се случи, информирайте ни незабавно. При анулиране на абонамент, ДОСТАВЧИКЪТ не дължи възстановяване на такси за минал период, в който абонаментът е бил в сила. 

Б. Анулиране от ДОСТАВЧИКА 

ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка с или без предизвестие едностранно да прекрати договора за услуги или временно да спре достъпа до услугите, без да дължи неустойки, обезщетения и връщане на суми в следните случаи:

 • При неплащане на дължими суми след изтичане срока за плащане – тази точка се прилага при невъзможност на ДОСТАВЧИКА поради някаква причина да таксува КЛИЕНТА при закупуване на абонаментен план и/или при автоматично подновяване на такъв (напр. недостатъчна наличност по сметка за заплащане, невъзможност за автоматично дебатиране при плащане с дебитна карта и др.);

 • Когато КЛИЕНТЪТ използва или допуска да бъдат използвани услугите на ДОСТАВЧИКА за незаконни или неразрешени от тези Общи условия и индивидуалните уговорки между страните цели. 

 • Когато КЛИЕНТЪТ е получил или е направил опит да получи по неприемлив и незаконосъобразен начин достъп до услугата, включително чрез незаконни средства; 

 • При системно нарушение на настоящите Общи условия от страна на КЛИЕНТА;

 • При пеценка, че изискванията на КЛИЕНТА надхвърлят уговорките по договора и или възможностите и компетенциите на ДОСТАВЧИКА или сумата, която е платена за услугата, е прекомерно ниска предвид допълнителните изисквания на КЛИЕНТА;

 • Когато са налице достатъчно основания да се счита, че КЛИЕНТЪТ използва услугата с цел реализиране на печалба за себе си и/или за трети лица без изричното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА, включително като нарушава авторски права и права на интелектуална собственост на последния;

7.7 Анулиране на поръчки за обучения

Анулиране на поръчка за обучение може да бъде извършено в упоменатия гратисен период в конкретната обява на обучението. След като този период мине, анулация не може да бъде извършена и ДОСТАВЧИКЪТ запазва цялата платена сума. Ако КЛИЕНТЪТ е избрал плащане на вноски и гратисният период е изтекъл, той се задължава да изплати всички вноски за програмата.  

 

7.8. Начин на уведомяване за отказа (анулацията) от страна на КЛИЕНТА

Анулирането на услуги от страна на КЛИЕНТА следва да стане чрез изпращане на попълнен формуляр за отказ (анулиране) до ДОСТАВЧИКА, включително по имейл или чрез уведомяване на ДОСТАВЧИКА по друг начин, например по телефон. Заявката следва да съдържа данни за КЛИЕНТА и данни за услугата. Ще бъдете информирани при успешно анулиране на регистрацията. Можете да използвате следния формуляр:

7.8. Възстановяване на суми от ДОСТАВЧИКА на КЛИЕНТА 

В случай на анулиране, при което ДОСТАВЧИКЪТ удържа част или цялата платена от КЛИЕНТА такса като неустойка и при наличие на остатък за възстановяване, ДОСТАВЧИКЪТ връща на КЛИЕНТА остатъка от таксата в 14-дневен срок от анулирането по банков път, освен ако друго не е уговорено. КЛИЕНТИ потребители получават сумите си по начина, по който са платени. ДОСТАВЧИКЪТ не е задължен да връща такси за анулации, направени извън срока за отказ, както и в срока, прежвиждащ удържане на 100 % от таксата.

 

За анулирано събитие и или регистрация КЛИЕНТЪТ може да бъде информиран по имейл или по друг начин, включително по телефон.

8.Промени в договора. Промяна на цена и промяна на условия по договора. 

8.1. Обща разпоредба 

Възнагражденията, абонаментните такси и условията на услугите, предлагани в сайта, могат да бъдат променяни едностранно от ДОСТАВЧИКА по всяко време след разумно предварително известие не по-малко от 30 дни преди промяната, което може да бъде изпратено до КЛИЕНТА по един или няколко от следните начини: i) публикуване на промените в уебсайта; ii) изпращане на уведомление по e-mail до КЛИЕНТА.  С уведомлението за новите ни тарифи или условия ще имате възможност да ги приемете. Ако приемете измененията, същите ще влязат в сила най-рано 30 дни от деня на уведомяването, като в случай на увеличение на тарифите на ДОСТАВЧИКА, промяната в цената ще се прилага спрямо следващия Ви абонаментен план и/или след подновяване на абонамента Ви. Увеличения на абонаментни планове няма да повлияят на текущия период, освен ако в договора или уведомлението не е указано друго. Ако не приемете изменението на условията по плана, респективно увеличението на неговата цена, но не се откажете изрично от плана си по реда на раздел 7.7 и раздел 7.5, буква “а”, новите условия ще се прилагат за следващия Ви план. В този случай имате право в 30-дневен срок от увеличението на цените или изменението на услугата да прекратите плана си, без да дължите неустойки и такси за това. Изявлението за прекратяване следва да се направи по реда на раздел 7.7. 

При промяна на дължими данъци или такси, наложена от закон или друг нормативен акт, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи нормативно определената данъчна ставка автоматично по отношение на крайните цени, посочени в действащия ценоразпис и в действащите договори за услуги, сключени с КЛИЕНТИ. 

 

8.2. Промени на условията на събитието и регистрацията

Промяна на дата 

Промяна на дати на събитие от страна на Iskra-Evtimova.COM се допуска безплатно, без неустойка и анулационна такса в срок до 5 дни преди планираната дата на първоначалното събитие. При невъзможност на КЛИЕНТА да присъства на събитието при новите дати, ДОСТАВЧИКЪТ му възстановява пълната платена стойност. Промяна на дати от страна на КЛИЕНТА за събитие, за което има обявени няколко дати, се допуска безплатно, без неустойка и анулационна такса в срок до 5 дни преди планираната дата на първоначалното събитие.

 

Промяна на брой УЧАСТНИЦИ в събитието

Увеличаване броя на УЧАСТНИЦИТЕ по регистрация от страна на КЛИЕНТА се допуска след потвърждение от Iskra-Evtimova.COM, че услугата може да бъде изпълнена спрямо допълнителните участници и след уговаряне на условията и размера на доплащането. Намаляване броя на участниците е допустимо, без да се дължат такси и неустойки за това, ако промяната в броя е по време на срока на безплатна анулация, но не по-късно от 5 дни преди събитието. След този срок намаляване на броя участници се допуска само след потвърждаване от страна на Iskra-Evtimova.COM и договаряне на условията за промяната, като при липса на съгласие Iskra-Evtimova.COM не дължи възстановяване на платени суми за участниците, които не могат да присъстват на събитието.

 

Промяна на участниците

В срок до 7 дни преди датата на събитието КЛИЕНТЪТ има право без заплащане на такси и неустойки с предизвестие по имейл до Iskra-Evtimova.COM да промени имената на участниците които ще използват услугата, като информира Iskra-Evtimova.COM по имейл или по друг начин. В този случай не се променя броя на участниците. От този момент страна по договора за услуги с дружеството е/са новите участници. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето (ако е приложимо). Iskra-Evtimova.COM запазва правото си да таксува КЛИЕНТА за промяната, ако заради същата дружеството е понесло реални разходи. Промени на участниците след указания срок се считат за приети от ДОСТАВЧИКА, само при изрично потвърждаване от наша страна. При липса на потвърждение, промяната не се приема, като при неявяване на КЛИЕНТА възстановяване на заплатената такса не се дължи. 

 

Промяна на мястото за провеждане на събитието, програмата и лекторите  

Когато обстоятелства налагат това, Iskra-Evtimova.COM може в срок до 14 дни преди събитието едностранно да промени програмата, лекторите и мястото за провеждане на събитието с друго, при същите условия, като КЛИЕНТЪТ се съгласява, че тази промяна е незначителна. Iskra-Evtimova.COM изпраща уведомление на КЛИЕНТА по имейл за промяната, като в срок до 3 дни от получаване на имейла КЛИЕНТЪТ информира Iskra-Evtimova.COM за решението си. При липса на уведомяване, приема се, че КЛИЕНТЪТ е приел промяната. При приемане на услуга – заместител с по-ниска цена КЛИЕНТЪТ има право на възстановяване на разликата в цената. При отказ от услугата след промяната, КЛИЕНТЪТ получава 100 % от платената сума. 

 

Промяна на такса за събитието

Крайната такса за събитието не подлежи на промяна, освен ако не е налице съгласие, от страна на Iskra-Evtimova.COM и КЛИЕНТА в писмена форма, в това число по имейл. 

 

Неявяване в деня на събитието 

Ако УЧАСТНИК с платена частично или пълно такса не се яви в деня на събитието или не се включи в него (при събития онлайн), ще бъде считан за неявил се. При неявяване на КЛИЕНТА (No show), заплатените суми не се възстановяват, като Iskra-Evtimova.COM запазва правото си да претендира разликата между платената част и пълната стойност на таксата.

9. Спорове и подсъдност 

Всички спорове по повод договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги, сключени между КЛИЕНТА и Iskra-Evtimova.COM, ще бъдат разрешавани от страните по взаимно съгласие. Ако страните не постигнат съгласие, спорът ще бъде отнесен до компетентния съд съгласно законодателството на Република България, като за приложимо право страните определят българските закони, в т.ч. Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и др. Всеки КЛИЕНТ, който е страна по договора като потребител, може да инициира производство за алтернативно решаване на потребителски спорове съгласно Закона за защита на потребителите пред Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, със седалище гр. София, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: adr.sofia@kzp.bg. Процедурата е доброволна и извънсъдебна, като решението на органа за алтернативно решаване на спорове не е задължително за страните по спора. Спорове между страните могат да се отнасят и към поддържаната от Европейската комисия платформа за разглеждане на потребителски спорове, достъпна на интернет адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show .

10. Лични данни

“МАЙ СЪНШАЙН” ООД и уебсайтът https://iskra-evtimova.com/ прилагат цялостни технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Защитата на личните Ви данни се извършва съобразно нормите на Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), като повече информация може да намерите в Политиката за поверителност, достъпна на горепосочената интернет страница. 

11. Кореспонденция и комуникация

Със завършване на поръчка за стока или услуга, регистрацията на събитие или отправено във връзка с услуга или стока запитване, Вие се съгласявате да се свържем с Вас по имейл или по друг начин с цел получаване на информация за Вашата заявка. За да осигурим надлежно изпълнение на заявената услуга, трябва да използвате коректен имейл адрес. Iskra-Evtimova.COM или неговите служители не носят отговорност и нямат задължението да проверяват грешни или некоректно представени данни, в това число имейл адреси, телефонни номера, номера на кредитни карти. 

Iskra-Evtimova.COM и всички КЛИЕНТИ (физически и юридически лица), както и посетителите на уебсайта, се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

 

За Iskra-Evtimova.COM: 

“МАЙ СЪНШАЙН” ООД, ЕИК 203653784, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул “Осми Приморски полк” № 78, ет. 5, ап. 17

        – чрез телефон:  +359 896963469

        – чрез имейл: support@iskra-evtimova.com

        – чрез писмо до адрес:  гр. Варна, бул “Осми Приморски полк” № 78, ет. 5, ап. 17

        – чрез формата за контакт в уеб сайта;

    

За КЛИЕНТА или посетителя в уебсайта:  

        – чрез телефона, посочен от него в регистрационния формуляр/кореспонденцията;

        – чрез имейла, посочен от него в регистрационния формуляр/кореспонденцията;

        – чрез писмо до адреса, посочен от него в регистрационния формуляр/кореспонденцията;

Вие се съгласявате да получавате съобщения, молби, уведомления, актуализации от нас по електронен път чрез електронна поща (е-мейл), посочена от Вас при регистрация. Ние ще комуникираме с Вас чрез имейла, който предоставяте. Вие се съгласявате също, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които Ви предоставяме по електронен път, отговарят на всяко законово изискване тези съобщения да бъдат писмени, без да е необходим електронен подпис. Вие се съгласявате, че можем да Ви извествим по имейл за: i) наближаване края на срока на Вашия план (при срочни планове); ii) промяна на настоящите Общи условия или индивидуалните уговорки между страните; iii) промяна на нашите планове или таксите, дължими за тях; iv) актуализации и промени по услугите; v) промоционални кампании и отстъпки; vi) друго във връзка с използването на услугите в сайта.

12. Допълнителни разпоредби

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, вие продължавате да сте обвързани с всички останали клаузи.

В сайта може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. Iskra-Evtimova.COM не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Цялото съдържание, присъстващо в сайта https://iskra-evtimova.com/, а именно –  логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, чертежи, схеми, графики, дизайн, база данни, описания, методи, процеси, продукти, услуги, електронни книги, кореспонденция и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право, в това число и софтуер за провеждане на уебинари, презентации на лекторите,  съдържанието на Общите условия, са собственост на “МАЙ СЪНШАЙН” ООД или на трети лица, от които дружеството е получило съгласие за възпроизвеждане и или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и или авторското право. Iskra-Evtimova.COM запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързани по какъвто и да е начин със сайта или услугите, предлагани от нас. Посетителите в сайта могат да използват съдържанието единствено за целите на поръчка на стока или услуга, регистрация за събитие или отправяне на запитване. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия, се счита за нарушаване на настоящите Общи условия, както и за нарушаване на интелектуалната собственост и или авторски права. 

Посетителите в сайта могат да копират, споделят, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящия раздел от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на Iskra-Evtimova.COM или третите лица, носители на авторски и други права върху интелектуална собственост, които са дали своето съгласие за използване на техни произведения и други обекти на интелектуалната собственост

Iskra-Evtimova.COM дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към уеб сайта https://iskra-evtimova.com/,  само когато препратката е ясна и недвусмислена. Забранява се копирането на текстове от уеб сайта, поставянето им в други уеб сайтове без писмено съгласие на Iskra-Evtimova.COM или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: https://iskra-evtimova.com/”, като задължително линкът следва да отвежда към цитираната интернет страница.

13. Изменение на Общите условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от Iskra-Evtimova.COM по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и Търговския закон. Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в сайта спрямо всички бъдещи клиенти и участници, както и спрямо сключени преди изменението договори с участници юридически лица и физически лица, регистрирали се за събитие с професионална цел.  Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори от разстояние, освен ако Iskra-Evtimova.COM не е предвидило друго при спазване на действащото законодателство. 

    

В случай че Iskra-Evtimova.COM желае да обвърже с изменените Общи условия и КЛИЕНТИ физически лица, заявили стоки или услуги с лична, непрофесионална цел, с действащи преди актуализацията на условията договори, то дружеството ще уведоми по имейл потребителите в 7-дневен срок от изменението.  В случай че КЛИЕНТЪТ не е съгласен с измененията в общите условия, последният в 1-месечен срок от уведомяването с писмено уведомление до Iskra-Evtimova.COM може да се откаже от договора и да анулира регистрацията си, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. Ако не стори това в указания срок, актуализираните Общи условия влизат в сила и спрямо КЛИЕНТА след изтичане на 1 месец от уведомяването. 

Общите условия влизат в сила незабавно спрямо всички участници, без да е необходимо уведомяване, в случай че извършените промени на условията са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

14. Органи, регулиращи дейността на Iskra-Evtimova.COM

Органите, регулиращи дейността на Iskra-Evtimova.COM са Комисия за защита на потребителя /КЗП/, Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), както и Национална агенция по приходите със следните координати:

    

Комисия за защита на потребителите 

– уебсайт: www.kzp.bg

– тел.за контакт  0700 111 22

– ел. адрес:  info@kzp.bg 

– адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

Комисия за защита на личните данни 

– уебсайт: www.cpdp.bg 

– тел. за контакт 02/91-53-518

– ел. адрес: kzld@cpdp.bg  

– адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Национална агенция по приходите

ТД на НАП София

– уебсайт: www.nap.bg;

– тел. за контакт: 02/ 9859 3821; 02/ 9179124

– ел. адрес: nap@nra.bg 

– адрес: гр. София, бул “Цар Борис III” № 215 (офис “Витоша” или гр. София, , ул. “Аксаков” № 21 (Централно управление);

Комисия за защита на конкуренцията

– уебсайт: www.cpc.bg 

– тел. за контакт:  02/9356 113

– ел. адрес: cpcadmin@cpc.bg  

– адрес: гр. София,, бул. “Витоша” № 18